CLEARANCE – Bagienne strefy buforowe

Przywrócenie terenów podmokłych do ich funkcji społecznych, środowiskowych i gospodarczych jest nie tylko wykonalne, ale i konieczne. Coraz częściej mamy do czynienia z objawami kryzysu klimatyczno-ekologicznego, takimi jak susze, ekstremalne upały, gwałtowne powodzie, pogarszająca się jakość wody i szybki spadek różnorodności biologicznej. Renaturyzacja terenów podmokłych jest opłacalnym środkiem dostosowawczym i łagodzącym, służącym wspólnemu rozwiązywaniu wszystkich tych problemów. Nie ma bardziej skutecznego filtra dla nawozów niż tereny podmokłe, nie ma innego sposobu na zatrzymanie wody w krajobrazie niż odtworzenie rzek i mokradeł, nie ma też innego sposobu na utrzymanie zagrożonych gatunków niż odtworzenie ich siedlisk.

CLEARANCE – CircuLar Economy Approach to River pollution
by Agricultural Nutrients with use of Carbon-storing Ecosystems

Projekt CLEARANCE był realizowany w latach 2017-2020 przez badaczki i badaczy Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Universität Greifswald, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Aarhus University, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Radboud Universiteit Nijmegen, Grüne Liga. Ma on na celu opracowanie zintegrowanych ram krajobrazowo-ekologicznych, społeczno-gospodarczych i politycznych dla wykorzystania bagiennych stref buforowych w gospodarce obiegu zamkniętego, obejmującej oczyszczanie wody i ponowne wykorzystanie składników pokarmowych w zlewniach użytkowanych rolniczo.

Więcej informacji na stronie: https://zeos.uw.edu.pl/clearance/